Privatumo politika

Privatumo politika

Šia privatumo politika „www.gintobatai.lt“ siekia informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Privatumo politikos nuostatos Jums taikomos, jei „www.gintobatai.lt“ tvarko Jūsų asmens duomenis. Jei Jūs naršote mūsų svetainėje, laikoma, kad esate susipažinę su šia privatumo politika. Jūsų patvirtinimo, kad susipažinote su privatumo politika mes taip pat galime prašyti dokumentuose, kuriuos mums pateikiate (pvz., su „www.gintobatai.lt“ sudaromose sutartyse, susitarimuose, anketose, užklausų formose). Svetainėje gali būti nuorodos į kitų bendrovių interneto svetaines, tačiau privatumo politika netaikoma Jums naudojantis kitų bendrovių interneto svetainėmis. Visuomet perskaitykite kitų paslaugų teikėjų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekite su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo. Mes galime pakeisti Privatumo politiką bet kuriuo metu savo nuožiūra arba jeigu to reikalauja teisės aktai. Prieš naršydami svetainėje pasitikrinkite ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija.

Sąvokos

ADTAĮ - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, „www.gintobatai.lt“ esamas ar potencialus klientas ar "www.gintobatai.lt“ esamo ar potencialaus kliento atstovas, taip pat asmuo, kuris naršo svetainėje, teikia „www.gintobatai.lt“ užklausas, sudaro sutartis su „www.gintobatai.lt“ ar bendrauja su „www.gintobatai.lt“ , įskaitant ir asmenis, kurie perka „www.gintobatai.lt“ produktus, paslaugų gavimo ar kitais teisėtais tikslais, o taip pat juridinių asmenų, kurie naudojasi ar ketina pasinaudoti paslaugomis, vadovai, savininkai, dalininkai, akcininkai, naudos gavėjai, įskaitant galutinius naudos gavėjus.

Duomenų valdytojas – „www.gintobatai.lt“ įmonė, kuriai pateikėte savo asmens duomenis Jūs ar kiti asmenys, ar dėl kurios teikiamų paslaugų kreipėtės.

„www.gintobatai.lt“ (arba mes) – registruota adresu: Šiaulių raj., Vinkšnėnų km, Trešnių g. 5,   individualios veiklos pažymėjimas Gražina Baziulienė, numeris: 955375

Paslaugos – www.gintobatai.lt“ avalynės parduotuvė.

Privatumo politika – ši „www.gintobatai.lt“ privatumo politika, parengta vadovaujantis BDAR, ADTAĮ, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Svetainė – „www.gintobatai.lt“ interneto svetainė adresu https://gintobatai.lt

Kitos šioje privatumo politikoje naudojamos sąvokos (pvz., asmens duomenys) turi BDAR, ADTAĮ joms suteiktas reikšmes.

Kodėl renkami asmens duomenys

Asmens duomenis mes naudojame tam, kad galėtume Jums parduoti ir išsiųsti prekes, o taip pat toliau nurodytais tikslais:

 • Jūsų tapatybės patvirtinimo;
 • Sprendimo priėmimui dėl paslaugų teikimo sutarties sudarymo;
 • Paslaugų teikimo sutarties sudarymo;
 • Produktų pardavimo;
 • „Pažink savo klientą“ principo įgyvendinimo;
 • Jūsų užklausų administravimo, atsakymų į jas pateikimo;
 • Siekdami išspręsti kilusias problemas;
 • Siekdami apsaugoti, apginti savo teises ir teisėtus interesus, turtą;
 • Paslaugų tobulinimo, naujų paslaugų ir „www.gintobatai.lt“ veiklos vystymo;
 • Produktų tobulinimo, naujų produktų ir „www.gintobatai.lt“ veiklos vystymo;
 • „www.gintobatai.lt“ vidaus administravimo, buhalterinės apskaitos vykdymo;
 • Savo įsipareigojimų tretiesiems asmenims vykdymo;
 • Skolų išieškojimo ir administravimo, pateikiant teisinius reikalavimus, siekiant jų įvykdymo ir gynimo, ginimosi nuo mums pareikštų ieškinių ir skundų;
 • Statistiniais;
 • Komunikacijos;
 • Tiesioginės rinkodaros;
 • Jūsų nuomonės (grįžtamojo ryšio) apie mus gavimo.

Asmens duomenis tvarkome, kai (i) mus tai daryti įpareigoja teisės aktai, (ii) jei Jūs ketinate sudaryti ar sudarėte su mumis sutartį, (iii) mūsų teisėto intereso pagrindu, ar, (iv) jei esame gavę Jūsų sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Tiesioginė rinkodara

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų prašome pateikti sutikimą dėl tokio tvarkymo. Jei sutikimo nepateiksite – šiuo tikslu Jūsų asmens duomenų netvarkysime. Jei sutikimą pateiksite, jo atsisakyti galėsite bet kuriuo metu kreipdamiesi į mus elektroniniu paštu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Tiesioginės rinkodaros tikslais mes tvarkysime asmens duomenis ne ilgiau nei 3 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo arba iki tol, kol atšauksite duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

Iš kur ir kokius asmens duomenis gauname

Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kuomet Jūs pateikiate „www.gintobatai.lt“ įmonei (įmonėms) užklausas, įskaitant užsakymus, kuriuos pateikiate naudodamiesi svetaine, sudarote ar ketinate sudaryti su „www.gintobatai.lt“ įmone sutartis, sudarote pirkinių sąrašą, „pažink savo klientą“ anketą ar kitas anketas, kitus prašomus pateikti dokumentus, bendraujate su mumis socialiniuose tinkluose.

Mes tvarkome šiuos asmens duomenis, tačiau jais neapsiribojant:

 • su tapatybės nustatymu susijusius duomenis: vardą (-us), pavardę (-es), asmens kodą, gimimo datą, mokesčių mokėtojo kodą, lytį, pilietybę, asmens dokumentų duomenis (įskaitant nuotrauką), IP adresą, skaitmeninius tapatybės nustatymo duomenis, jei Jūsų tapatybė yra nustatoma nuotoliniu būdu, Jūsų atstovo asmens duomenis,
 • naršymo Svetainėje duomenis, su Jūsų elgesiu socialiniuose tinkluose susijusius duomenis, tiek, kiek susiję su „www.gintobatai.lt“ pvz., Jūsų „www.gintobatai.lt“ atsiųstus pranešimus, naudojantis socialiniais tinklais (įskaitant Jums naudojantis „like“, „follow“ mygtukais socialiniuose tinkluose), Jūsų lankymąsi „www.gintobatai.lt“ administruojamuose socialiniuose tinkluose,
 • kontaktinius duomenis: gyvenamosios vietos adresą, adresą korespondencijai, telefono numerį, el. pašto adresą,

Visus duomenis mums pateikiate laisva valia. Jei Jūs tam tikrų asmens duomenų nepateiksite, gali būti, kad tam tikrų veiksmų mes negalėsime atlikti, pavyzdžiui negalėsime Jums suteikti Paslaugos, dėl kurios kreipiatės.

Asmens duomenų gavimas iš kitų asmenų

Informaciją apie Jus mes galime įskaitant, bet neapsiribojant gauti netiesiogiai iš organizacijų ir asmenų, kuriuos/ kurias atstovaujate, iš juridinių asmenų, kurių vadovu, už buhalterinę apskaitą atsakingu asmeniu, valdybos nariu, galutiniu naudos gavėju esate, Jūsų šeimos nario, taip pat, Jūsų kaip potencialaus mūsų kliento prašymu, duomenis mums gali teikti tokie asmenys, kaip turto, dėl kurio finansavimo kreipiatės, pardavėjai, duomenis galime gauti ir iš asmenų, ketinančių apdrausti/ apdraudusių Jums ketinamą nuomoti/ išnuomotą turtą.

Kai į mus kreipiasi juridiniai asmenys dėl Paslaugų teikimo, mes galime gauti Jūsų kaip tokio juridinio asmens atstovo, vadovo, juridinio asmens savininko, dalininko, akcininko, naudos gavėjo, asmens turinčio balsavimo teisę toliau nurodytus duomenis:

 • su tapatybės nustatymu susijusius duomenis: vardą(-us), pavardę(-es), asmens kodą, gimimo datą, lytį, pilietybę,
 • kontaktinius duomenis: gyvenamosios vietos adresą, adresą korespondencijai, telefono numerį, el. pašto adresą,

Mes taip pat galime netiesiogiai gauti informaciją apie Jus iš teisėsaugos institucijų, kitų asmenų apie asmenims, turtui padarytą žalą, teisės aktų reikalavimų nesilaikymą.

Be to, netiesiogiai iš trečiųjų asmenų mes galime gauti tokius pačius duomenis, kokius gauname tiesiogiai, kaip nurodyta aukščiau.

Dalijimasis informacija

Paprastai Jūsų asmens duomenimis mes nesidaliname su kitais asmenimis. Tačiau tam, kad įvykdytume savo įsipareigojimus, vykdydami teisės aktų reikalavimus, „www.gintobatai.lt“ teisėto intereso pagrindu, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti toliau nurodytiems asmenims:

 • finansų įstaigoms,
 • mokėjimo paslaugų teikėjams,
 • valstybės ir teisėsaugos institucijoms, įstaigoms, teismams,
 • kitiems asmenims ar įstaigoms, jei tai daryti mus įpareigoja teisės aktai,
 • „www.gintobatai.lt“ paslaugas teikiantiems asmenims (pvz., teisininkams, auditoriams, buhalterinės apskaitos, draudimo, automobilių buvimo vietos sekimo paslaugas teikiantiems asmenims, tapatybės nustatymo paslaugas teikiantiems asmenims), tiek, kiek būtina, kad atitinkama paslauga mums būtų tinkamai suteikta,
 • Jūsų įsipareigojimų „www.gintobatai.lt“ įmonei vykdymo užtikrinimo priemones pateikusiems asmenims,
 • kitiems asmenimis (įskaitant būsimus verslo pirkėjus), kiek tai susiję su „www.gintobatai.lt“ verslo ar verslo dalies pardavimu, susijungimais, pirkimais.

Vykdydami teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Jūsų asmens duomenis galime perduoti ir kitiems šioje Privatumo politikoje nenurodytiems asmenims.

Jūsų asmens duomenis perduosime kitiems asmenims, nei nurodyti šioje Privatumo politikoje, gavę Jūsų sutikimą dėl tokio asmens duomenų perdavimo ar gavę Jūsų prašymą perduoti Jūsų asmens duomenis konkretiems asmenims.

Perduodami Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims mes užtikriname perduodamų asmens duomenų saugumą.

Asmens duomenų tvarkytojai

Kad įvykdytume Jums savo įsipareigojimus, taip pat, kad užtikrintume „www.gintobatai.lt“ veiklą bei kitais teisėtais tikslais mes galime pasitelkti duomenų tvarkytojus (pvz., asmenis, kurie teikia mums duomenų centrų, serverių, svetainės administravimo, dokumentų archyvavimo, reklamos ir rinkodaros paslaugas, tapatybės nustatymo ir kitas paslaugas), kurie pagal mūsų nurodymus ir mūsų nustatyta apimtimi tvarkys asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

Pasirinkdami duomenų tvarkytojus, mes reikalaujame, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, užtikrintų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

„www.gintobatai.lt“ gali būti susikūrusi profilius socialinės žiniasklaidos priemonėse, tokiose kaip Facebook, LinkedIn. Jei ketinate bendrauti su „www.gintobatai.lt“ socialinės žiniasklaidos priemonėse, perskaitykite socialinio tinklo valdytojų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekite su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, ne ilgiau nei tai numato teisės aktai.

Įprastai asmens duomenis saugosime su Jumis sudarytos sutarties vykdymo metu ir 10 metų nuo tų metų, kuriais buvo įvykdyta sutartis, paskutinės kalendorinės dienos, nebent ilgesni terminai būtų būtini siekiant pateikti teisinius reikalavimus, apginti teisinius interesus, ar ilgesni saugojimo terminai būtų privalomi vykdant su dokumentų archyvavimu susijusius reikalavimus ar kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Jei sutartis nebus sudaryta, asmens duomenis saugosime 2 metus nuo Jūsų kreipimosi gavimo dienos, nebent laikantis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimų asmens duomenis privalėsime saugoti ilgesnį terminą ar, jei siekiant apsaugoti mūsų interesus ilgesnis asmens duomenų saugojimo terminas būtų būtinas.

Pasibaigus saugojimo terminui surinktus asmens duomenis arba ištrinsime, sunaikinsime arba tokie duomenys taps anoniminiais. Kai kurie kompiuterių failuose saugomi asmens duomenys tam tikrą laiką dar gali būti prieinami pasibaigus jų saugojimo terminui duomenų atsarginių kopijų sistemose, tačiau prieiga prie tokių asmens duomenų yra griežtai ribojama.

Asmens duomenų saugumas

Kadangi mes ypatingai vertiname Jūsų asmens duomenų saugumą mes taikome tinkamas technines ir administracines priemonės tam, kad mūsų surinkti asmens duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Konfidencialumas

Jūsų privatumas mums ypatingai svarbus, todėl visus asmens duomenis mes tvarkome griežtai laikydamiesi konfidencialumo principo.

Jūsų teisės

Jūs kaip duomenų subjektas turite šiame skyriuje toliau nurodytas teises.

Teisė žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą.

Privatumo politikoje pateikiame bendrą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Šią teisę Jūs taip pat galite realizuoti kreipdamiesi į mus Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Teisė susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.

Šia teise Jūs galite pasinaudoti kreipdamiesi į mus Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Jūsų prašymu, mes suteiksime informaciją, iš kur gavome Jūsų asmens duomenis, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu juos tvarkome, kam teikiame.

Paprastai tokią informaciją mes Jums teiksime nemokamai, nebent Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio. Be to, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi mes turime teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą.

Jei savo prašyme nenurodysite informacijos pateikimo formos, informaciją Jums pateiksime tokia pat forma, kokia gautas prašymas.

Teisė prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius asmens duomenis.

Teisė reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, nustačius, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys,

išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl mūsų ar trečiojo asmens teisėto intereso, jei Jūsų interesai nėra svarbesni.

Teisė atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo.

Šią teisę Jūs galite įgyvendinti bet kada, kreipdamiesi į mus šioje privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Jūs galite prašyti ištrinti visus duomenis, kuriuos esame surinkę apie Jus ir tokiu būdu įgyvendinti teisę „būti pamirštam“. Mes turime teisę atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą „būti pamirštam“ teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, būtų „perkelti“, t. y., persiųsti kitam duomenų valdytojui ar perduoti Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jeigu tai yra techniškai įmanoma (taikoma, jei asmens duomenis pateikėte Jūs ir jei asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu).

Jūs turite teisę nesutikti, kad Jums būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą. Tokiu atveju, gavę Jūsų prašymą, atitinkamai peržiūrėsime automatiniu būdu priimtą sprendimą Jūsų atžvilgiu.

Jei mūsų vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumas Jums kelia abejonę ar Jūs nesate patenkinti susidariusios situacijos sprendimu, Jūs turite teisę dėl tokio asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/) ar kompetentingam teismui. Mūsų veiksmus ar neveikimą Jūs turite teisę skųsti.

Jei esate nepatenkinti susidariusios situacijos sprendimu, raginame pirmiausia kreiptis į „www.gintobatai.lt“ šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Jei mums pažeidus Jūsų, kaip duomenų subjekto teises, Jūs patyrėte materialinę ar nematerialinę žalą, turite teisę į žalos atlyginimą.

Slapukai

Slapukas – tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant interneto svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Pirmiausia, mes naudojame slapukus tam, kad galėtume užtikrinti techniškai tvarkingą svetainės veikimą. Jums davus sutikimą, slapukus galime naudoti tam, kad galėtume rodyti asmeniškai Jums pritaikytą turinį, teikti tiesioginės rinkodaros informaciją ir kitą Jums asmeniškai pritaikytą informaciją.

Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus, juos apriboti ar užblokuoti, keisti slapukų pasirinkimus per naršyklės, kurią naudojate, nuostatas. Tačiau jei tai padarysite, kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.

Kokius slapukus ir kam naudoja „www.gintobatai.lt“

Mes naudojame skirtingų tipų slapukus. Jie yra kategorizuojami pagal paskirtį, vietą svetainėje, panaudojimo būdą ir saugojimo trukmę:

 • sesijos slapukai yra saugomi laikinai tol, kol Jūs lankotės svetainėje. Jie naudojami tam, kad Jūs galėtumėte atlikti veiksmus svetainėje ir yra ištrinami, kai uždarote naršyklę,
 • nuolatiniai slapukai yra saugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginį atitinkamą laiką. Šie slapukai skirti svetainės optimizacijai ir gerinimui, turinio tobulinimui ir elektroninių pasiūlymų rodymui (įskaitant ir išoriniuose tinklapiuose), statistinių duomenų rinkimui,
 • statistiniai slapukai yra reikalingi tam, kad galėtume sužinoti svetainės lankytojų naršymo įpročius ir galėtume užtikrinti nepriekaištingą svetainės lankytojų patirtį svetainėje bei leidžia gerinti mūsų aptarnavimo bei paslaugų kokybę,
 • funkciniai slapukai padeda mums gerinti svetainės funkcijas ir personalizuoto turinio sprendimus. Leidžia svetainei įsiminti Jūsų nustatymus (pavyzdžiui, Jūsų vartotojo vardą, pasirinktą kalbą) ir teikti Jums asmeniškai pritaikytus sprendimus. Šie slapukai neseka Jūsų naršymo istorijos kitose interneto svetainėse,
 • rinkodariniai / informaciniai slapukai naudojami tam, kad galėtume matyti Jūsų turinio nustatymus ir galėtume teikti Jums aktualią informaciją apie mūsų paslaugas, gerinti tikslinės rinkodaros efektyvumą ir Jūsų patirtį Svetainėje. Šie slapukai gali būti naudojami mūsų reklamos tikslais trečiųjų šalių interneto svetainėse. Tokiu atveju mes taip pat gautume informaciją apie Jūsų naršymo istoriją svetainėse, kuriose talpiname savo reklamines priemones,
 • būtinieji slapukai yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naudotis įvairiomis svetainės dalimis, taip pat tam, kad svetainė veiktų, ir dėl šios priežasties negali būti išjungti.

Svetainėje naudojami šie slapukai:

Pavadinimas

Aprašymas

Rūšis

Saugojimo terminas

CookieConsent

SaugoSvetainės lankytojo slapukų sutikimo (pasirinkimo) informaciją Svetainėje

Būtinasis, nuolatinis

1 metai

display

Užtikrina svetainės tikslingą veikimą

Būtinasis, nuolatinis

Nuolatinis

OCSESSID

Užtikrina svetainės tikslingą veikimą

Būtinasis, nuolatinis

Sesijos metu

language

Užtikrina svetainės tikslingą veikimą

Būtinasis, nuolatinis

29 d.

currency

Užtikrina svetainės tikslingą veikimą

Būtinasis, nuolatinis

29 d.

_ga

Google Analytics“ slapukas. Slapukas naudojamas Svetainės lankytojų, seansų, kampanijų duomenims apskaičiuoti ir Svetainės naudojimo statistinei analizei stebėti. Slapukas saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį unikaliems lankytojams identifikuoti.

Statistinis, nuolatinis

2 metai

_gat

Tai yra „Google Analytics“ slapukas, kuris naudojamas siekiant apriboti „Google“ užfiksuoto duomenų srautą didelio srauto svetainėse.

Statistinis, nuolatinis

1 diena

_gid

Slapukas naudojamas kaupti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi Svetaine, ir padeda sukurti analizės ataskaitą apie tai, kaip veikia Svetainė.

Statistinis, nuolatinis

1 diena

_hjAbsoluteSessio

Šis slapukas naudojamas skaičiavimui kiek skirtingų vartotojų apsilanko svetainėje. Tai jis daro priskirdamas vartotojui unikalų ID ir taip neužregistruoja to paties vartotojo du kartus.

Statistinis, nuolatinis

1 diena

_hjFirstSeen

Šis slapukas naudojamas užfiksuoti ar vartotojas jau buvo apsilankęs svetainėje ar tai naujas vartotojas.

Statistinis, nuolatinis

1 diena

_hjid

Šis slapukas nustato unikalų sesijos vartotojo ID. Tai leidžia puslapiui stebėti vartotojo elgseną statistikos duomenims

Statistinis, nuolatinis

1 metai

_hjIncludedInPageviewSample

Šis slapukas nustatytas pranešti ar lankytojas yra įtrauktas į duomenų atranką, apibrėžtą svetainės puslapių peržiūros limitu.

Statistinis,nuolatinis

1 diena

__fb_chat_plugin

Slapukas, naudojamas sekti vartotojo bendravimą per Facebook susirašinėjimo programėlę

Rinkodaros, nuolatinis

Nuolatinis

_fbp

„Facebook“ slapukas, skirtas pateikti vartotojams atitinkamą, jiems aktualią reklamą.

Rinkodaros, nuolatinis

3 mėnesiai

_gcl_au

“Google Adsense” slapukas naudojamas didinti reklamos efektyvumą

Rinkodaros, nuolatinis

3 mėnesiai

IDE

Slapukas naudojamas “Google DoubleClick” registruoti ir pranešti svetainės vartotojų veiksmus paspaudžius ar peržiūrėjus reklamą su tikslu stebėti reklaminės kampanijos efektyvumą ir pateikimą vartotojui

Rinkodaros, nuolatinis

1 metai

pagead/landing

“Google” slapukas renkantis duomentis apie vartotojo elgseną iš skirtingų puslapių, tam kad būtų galima rodyti tinkamą reklamą vartotojui. Slapukas taip pat leidžia limituoti tos pačios reklaminės kampanijos parodymą

Rinkodaros, nuolatinis

Sesijos metu

RUL

Slapukas naudojamas “Google DoubleClick” reguliuojantis, kad reklama būtų teisingai rodoma. Tai daroma marketingo efektyvumo gerinimui

Rinkodaros, nuolatinis

1 metai

test_cookie

Slapukas naudojamas tikrinti ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus

Rinkodaros, nuolatinis

1 diena

common/cavalry_endpoint.php

“Facebook” slapukas renkantis duomentis apie vartotojo elgseną iš skirtingų puslapių, tam kad būtų galima rodyti tinkamą reklamą vartotojui. Slapukas taip pat leidžia limituoti tos pačios reklaminės kampanijos parodymą

Rinkodaros,nuolatinis

Sesijos metu

fr

„Facebook“ slapukas, skirtas parodyti vartotojams atitinkamą, jiems aktualią reklamą ir įvertinti bei patobulinti reklamą. Slapukas taip pat stebi vartotojo elgesį svetainėse, turinčiose „Facebook“ pikselius ar „Facebook“ socialinį įskiepį.

Rinkodaros, nuolatinis

3 mėnesiai

tr

„Facebook“ slapukas, skirtas pateikti mūsų reklamą asmenims, kurie jau lankėsi Svetainėje, kuomet tokie lankytojai naudojasi „Facebook“ ar „Facebook Advertising“ skaitmenine platforma.

Rinkodaros, nuolatinis

Sesijos metu

ads/ga-audiences

Slapukas naudojamas “Google AdWords” pakartotinai sąveikauti su vartotojais, kurie yra linkę tapti pirkėjais atsižvelgiant į jų elgesį kitose interneto svetainėse

Rinkodaros, nuolatinis

Sesijos metu

pagead/1p-user-list/#

Slapukas naudojamas siekiant stebėti ar vartotojas yra susidomėjęs tam tikrais produktais ar įvykiais skirtinguose interneto puslapiuose ir kaip vartotojas elgiasi juose. Slapukas vertina rinkodaros naudą ir palengvina rekomendavimo mokestį tarp svetainių

Rinkodaros, nuolatinis

Sesijos metu

messaging_plugin_https

Laukia

Rinkodaros, nuolatinis

Nuolatinis

pagead/1p-conversion/#

Laukia

Rinkodaros, nuolatinis

Sesijos metu

Susisiekite su „www.gintobatai.lt“

Jei Jūs turite klausimų, susijusių su šia privatumo politika ar Jūsų duomenų apsauga ir tvarkymu, maloniai kviečiame kreiptis į mus šiais kontaktais:

Gražina Baziulienė, individualios veiklos pažymėjimo numeris: 955375

Adresas: Trešnių g. 5, Vinkšnėnų km, Šiaulių raj.

El. p.: info@gintobatai.lt

Tel. Nr. +370 656 85859

Gavę Jūsų prašymą, mes atsakysime Jums ne vėliau kaip per 30 dienų. Išimtiniais atvejais, informavę Jus apie tai, atsakymo terminą galime pratęsti papildomam 30 dienų terminui.

Ši Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2021-07-24.